HOW TO FIX XENIA EMULATOR FROM CRASHING! (XENIA CRASH FIX)

source