Fanatical https://www.fanatical.com/en/

Launchbox https://www.launchbox-app.com/

My Launchbox setup guide https://youtu.be/M4CFPqavG64?si=C_3bCQ3oFppPN-NJ

#emulator #emulation #launchbox #freepcgame

source